بلاگ

مفاهیم پایه (اولیه) اس کیو ال سرور

1400/01/13اس کیو ال سرور
در این قسمت مفاهیم پایه و اولیه اس کیو ال سرور را توضیح می دهیم.

قسمت اول - کوئری زدن بر روی دیتا 

این قسمت به شما کمک می کند تا یاد بگیرید که چگونه می توانید بر روی دیتا کوئری بزنید. ما با یک مثال ساده شروع می کنیم تا یک کوئری ساده را بر روی یک جدول اجرا کنیم.

دستور SELECT - به شما نشان می دهیم چگونه بر روی یک جدول کوئری بزنید.

 

قسمت دوم - مرتب کردن دیتا 

دستور ORDER By - دیتا ها را بر اساس یک یا چند فیلد مرتب می کند.

 

قسمت سوم  - محدود کردن ردیف ها

OFFSET FETCH - تعداد ردیف های برگشتی توسط یک کوئری را محدود می کند.

SELECT TOP - تعداد ردیف ها یا درصد ردیف های برگشت داده شده در مجموعه نتیجه پرسش را محدود می کند.

 

قسمت چهارم - فیلتر کردن دیتا

DISTINCT - مقادیر متمایز (غیر تکراری) را در یک یا چند ستون جدول انتخاب کنید.

WHERE - بر اساس یک یا چند شرط ، ردیف های موجود در خروجی پرس و جو را فیلتر کنید.

AND - دو عبارت بولین را با هم ترکیب کنید و اگر همه عبارات درست هستند ، true را برگردانید.

OR – دو عبارت بولین را با هم ترکیب کنید و در صورت درست بودن هر یک از شرایط درست برگردید.

IN - بررسی کنید که آیا مقداری با هر مقداری در لیست یا subquery مطابقت دارد. (در اینباره توضیح کامل ارائه خواهد شد)

BETWEEN - چک می کند که آیا یک مقدار بین دامنه مقادیر مشخص شده قرار دارد یا نه؟

LIKE - بررسی کنید آیا یک رشته کاراکتر با یک الگوی مشخص مطابقت دارد یا خیر.

نام مستعار ستون و جدول - به شما نشان می دهد که چگونه از نام مستعار ستون برای تغییر عنوان خروجی درخواست و نام مستعار جدول برای بهبود خوانایی یک درخواست استفاده کنید.

 

قسمت پنجم - جوین زدن جداول (Joining tables)

Joins - به شما مختصری از انواع join ها در SQL Server از جمله inner join ، left join ، و ... را توضیح می دهد.

INNER JOIN - از یک جدول ردیف هایی را انتخاب کنید که دارای ردیف های مطابق در جدول دیگری هستند.

LEFT JOIN - تمام ردیف ها را از جدول سمت چپ و ردیف های منطبق را از جدول سمت راست برگردانید. در صورتی که جدول سمت راست ردیفهای مطابق ندارد ، از مقادیر null برای مقادیر ستون از جدول سمت راست استفاده کنید.

RIGHT JOIN - نسخه معکوس LEFT JOIN است.

FULL OUTER JOIN - ردیفهای منطبق را از هر دو جدول چپ و راست برگردانید و در صورت عدم وجود ردیف های منطبق ، ردیف ها از هر طرف.

CROSS JOIN - به صورت ضرب دکارتی عمل می کند. یعنی اگر دو جدول را با هم جوین بزنید که یکی دارای 2 سطر و دیگری دارای 3 سطر باشد آنگاه خروجی شما دارای 6 سطر خواهد بود.

 

 

 

منبع : SQL Server Basics